Samorząd Uczniowski

W Liceum działa Samorząd Uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest organem kolegialnym szkoły. Samorząd uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem  Liceum.

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :

1)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Wytworzył:
Eliza Skrzypczak
Udostępnił:
Eliza Skrzypczak
(2003-07-19 22:46:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Eliza Skrzypczak
(2011-03-04 09:00:45)