Przedmiot działalności placówki

II Liceum Ogólnokształcące im.Wł.Broniewskiego w Koszalinie jest placówka oświatową spełniająca trzy podstawowe funkcje :

a) dydaktyczną
b) wychowawczą
c) opiekuńczą


Najważniejszym celem działania Liceum w trzyletnim procesie nauczania realizowanym w naszej szkole jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopogladowej i wyznaniowej,by jako absolwenci naszej szkoły zostali wyposażeni w kompetencje niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszej nauki na uczelniach wyższych.
W realizacji celów i zadań Liceum respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Liceum przygotowuje uczniów do podejmowania wyzwań współczesnego świata, takich jak : integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp naukowo techniczny.
Realizowane cele i zadania są poddawane procesowi ewaluacji, który pozwala wprowadzać zmiany mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

Wytworzył:
Wiktor Kamieniarz
Udostępnił:
Eliza Skrzypczak
(2003-07-19 20:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Eliza Skrzypczak
(2013-09-25 09:18:16)